Allmänna villkor

Allmänna villkor
ALLMÄNNA VILLKOR – Mygi Marketing
Dessa villkor träder i kraft den 10 juni 2020

 1. INLEDNING:
  Allmänna villkor som reglerar förhållandet (”Avtalet”) mellan kunden (”Kunden”) och Mygi Marketing, 980402-1799, och gäller samtliga avtal som ingåtts mellan
  Mygi Marketing och Kunden så länge inte Kunden och Mygi Marketing skriftligen.
 2. TJÄNSTEN:
  Avtalet specificerar tjänsten med Kunden. Tjänsten är juridiskt bindande när det föreligger ett godkänt avtal eller en bekräftad order (”Avtalet”). Alla ändringar i
  Avtalet skall ske skriftligt, med båda parters medgivande.
 3. Mygi Marketing´s ANSVAR:
  Mygi Marketing förbehåller sig rätten att anlita underleverantör för att uppfylla villkoren i Avtalet. Mygi Marketing skall efter bästa förmåga samt i rätt tid leverera
  tjänst enligt Avtalet till Kunden.
 4. FORCE MAJEURE:
  Om part förhindras att fullgöra sina åtaganden enligt dessa allmänna villkor av omständighet som part ej kunnat råda över, såsom eldsvåda, arbetskonflikt,
  blixtnedslag, beslag, myndighetsbestämmelse samt fel eller försening i tjänster från underleverantör, skall detta utgöra befrielsegrund som medför befrielse från
  skadestånd och andra eventuella påföljder. Om respektive parts åtaganden till väsentlig del förhindrats längre tid än en månad på grund av omständigheterna
  angiven ovan, äger vardera parten rätt att utan ersättningsskyldighet frånträda sina skyldigheter enligt dessa allmänna villkor.
 5. PRISER:
  Samtliga priser anges i svenska kronor exklusive moms om inget annat uttryckligen angivits. Om ändringar i befintliga avgifter eller om nya avgifter tillkommer
  efter att Avtalet ingåtts skall detta godkännas och bekräftas av vardera part. Alla priser anges exklusive eventuella kostnader för förvärv av immateriella
  rättigheter som bilder/foton eller textmaterial. Om förutsättningarna för att leverera tjänsten förändrats eller om det tillkommer arbete utöver det Mygi Marketing
  känt till vid avtalets ingång är det föremål för separat fakturering som skall godkännas och bekräftas av vardera part. Samtliga priser kan höjas med max 8% efter årsskiftet vilket kunden kommer få det bekräftat skriftligt minst 3 månader innan.

Priser som gäller för att avsluta abonnemang utan bindningstid:

TID MED OSS:SUMMA ATT BETALA:
MINDRE ÄN 6 MÅNADER9,999 SEK exkl moms.
MINDRE ÄN 1 ÅR6,999 SEK exkl moms.
MINDRE ÄN 2 ÅR3,999 SEK exkl moms. 
MINDRE ÄN 4 ÅR2,499 SEK exkl moms.
MER ÄN 4 ÅR1,499 SEK exkl moms.
 • Kostnad för uppsägning ställs ut fr.o.m. uppsägningsdag
 • 6. AVTALETS UPPHÖRANDE & UPPSÄGNING AV ABONNEMANG:
  Kontraktstiden löper med avtalsenlig uppsägningstid. Skulle ett löpande avtal inte sägas upp före slutdatum löper Avtalet vidare med en ny avtalsperiod med
  samma längd som den första avtalsperioden. Mygi Marketing har samma rätt som kund att säga upp avtalet i enlighet med avtalad period och uppsägningstid.
  Mygi Marketing fortsätter med leverans av tjänster enligt Avtalet ända till sista dagen i avtalsperioden, om inget annat skriftligen överenskommits. Mygi Marketing
  har rätt att helt eller delvis överlåta rättigheter samt förpliktelser avseende Avtalet till tredje part.

  För att säga upp ett abonnemang behöver du kontakta din personliga kontaktperson som du når på via kontaktuppgifterna du har fått på avtalet. Därefter får du det bekräftat skriftligt på din angivna e-postadress.

  7. BETALNINGSVILLKOR M.M:
  Betalningsvillkor: enligt Avtalet och fakturering.
  Om Avtalet inte reglerar betalningsvillkor gäller följande villkor: 20 dagars betalningstid och fakturering periodvis i utförande månaden.
  Vid försenad betalning debiteras 7,50% dröjsmålsränta samt lagstadgad påminnelseavgift. Vid utebliven betalning lämnas ärendet vidare till inkasso.
  Om en tjänst helt eller delvis inte kan levereras på grund av Kundens bristande eller försenade medverkan äger Mygi Marketing rätt att fakturera Kunden ett
  belopp som motsvarar ett belopp som om tjänsten kunnat levereras i sin helhet i enlighet med Avtalet.
  Försenad betalning är att betrakta som att kund inte fullgör sina betalningsförpliktelser och därmed äger Mygi Marketing rätt att häva Avtalet eller vidhålla det och
  vidta nödvändiga åtgärder.

  8. VÄRVNING AV PERSONAL:
  Om Kunden under samarbetet med Mygi Marketing och upp till 12 månader därefter, direkt eller indirekt, anlitar personal som arbetat hos Mygi Marketing under
  tiden för samarbetet så skall Mygi Marketing ersättas för den ekonomiska skada som uppstår. Då skadan svårligen kan beräknas, fastställs den härmed till ett
  belopp om 300 TSEK (tre hundra tusen kronor) som skall erläggas senast 60 dagar från det att skadan skett.

  9. ÖVRIGT ANSVAR:
  Mygi Marketing kan inte i något fall hållas ansvarig för förluster orsakade av försening av någon del av Mygi Marketing´s tjänster.
  Inte heller kan Mygi Marketing hållas ansvarigt för driftförlust, förlorad inkomst, felaktigt spenderade Annonsbudgetar hos t ex Google, Facebook eller andra
  annons/affiliatenätverk, följdskador eller andra indirekta förluster. Mygi Marketing kan inte inte hållas ansvarigt för skada som vållats av Mygi Marketing´s tjänster
  som t.ex. dataförlust, skada på mjukvara eller nedtiden för webbplatser och IT system. I alla hänseenden är Mygi Marketing´s ansvar begränsat till ett belopp som
  motsvarar den summa som fakturerats kunden avseende den aktuella tjänsten de 3 föregående månaderna före tidpunkten då Kunden framställde sitt krav mot
  Mygi Marketing. Mygi Marketing är inte ansvarig om Kunden eller tredjepart utan att informera Mygi Marketing genomför förändringar i domännamn, webbsidor eller
  länkar. Mygi Marketing levererar komplexa tjänster som sökmotoroptimering, efter bästa förmåga, men är inte ansvarig för bristande uppfyllelse som resultat av
  ändringar i bedömningsalgoritmer, sökkriterier eller andra omständigheter utanför Mygi Marketing´s kontroll.

  10. GILTIGHET OCH ÄNDRING:
  Dessa allmänna villkor gäller tills vidare.
  Villkorsändring träder i kraft 1 månad efter det att det har publicerats på mygimarketing.se alternativt kommunicerats till Kund.

  11. TVIST:
  Vid tvist som uppkommer i anledning av dessa allmänna villkor skall talan väckas vid Solna tingsrätt. Svensk lag skall tillämpas på dessa allmänna villkor.